JE KAN ENKEL SPELEN ALS JE DE WETTELIJKE LEEFTIJD BEREIKT HEBT - HET SPEL KAN PATHOLOGISCHE VERSLAVING VEROORZAKEN

VERTROUWELIJKSHEIDSVERKLARING

VERTROUWELIJKSHEIDSVERKLARING

Het doel van deze vertrouwelijkheidsverklaring is uit te leggen op welke basis we alle persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld of die u ons hebt geleverd wordt behandeld. 

Derby verbindt er zich toe uw privacy conform haar privacybeleid en haar cookiesbeleid die recent werden geüpdated te beschermen en te respecteren. De basis waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken wordt in detail in deze beleiden weergegeven.

PRIVACYBELEID 

Tijdens het verzamelen en het verwerken van uw persoonlijke gegevens treedt Derby S.A. ("Derby"), onderneming naar Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0407.042.484 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 1160 Brussel, Waversesteenweg 1100, België (Tel. : +32 2 349 16 11; E-mail : help@ladbrokes.be; website: www.ladbrokes.be ,  www.casinoladbrokes.be en www.diceladbrokes.be) op als verwerkingsverantwoordelijke. 

Derby verbindt er zich toe uw privacy te beschermen en te respecteren. 

Dit privacybeleid informeert u over de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld of die u ons hebt geleverd worden verwerkt, wanneer u onze site ("website" bezoekt.  Dit privacybeleid moet samen met ons cookiesbeleid en de gebruiksvoorwaarden van onze website worden gelezen.

Dit privacybeleid wordt toegepast op de websites uitgebaat door Derby ("wij", "onze" en "ons"): www.ladbrokes.be , www.casinoladbrokes.be en www.diceladbrokes.be.

Gelieve aandachtig onderstaande tekst te lezen om onze positie en onze praktijken betreffende uw persoonlijke gegevens en de wijze waarop we ze zullen verwerken te begrijpen. 

DE GEGEVENS DIE WE OVER U KUNNEN VERZAMELEN 

Wij zullen volgende gegevens over u verzamelen en verwerken wanneer u onze website raadpleegt: 

 • Informatie die u ons meedeelt. Het gaat om inlichtingen aangaande uw persoon die u ons geeft door de formulieren op onze website/persoonlijk in te vullen of door ze ons telefonisch, in persoon, via e-mail of anderszins mee te delen, met inbegrip van de inlichtingen die u ons geeft wanneer u zich inschrijft om onze website te gebruiken, wanneer u een abonnement op een van onze diensten neemt, wanneer u gebruikmaakt van de diensten die onze website levert of van bepaalde diensten van derden, wanneer u ons inlichtingen geeft die wij u gevraagd hebben om uw identiteit te controleren, of ook de inlichtingen gegeven in het kader van promoties, wedstrijden, weddenschappen, spelen of wedstrijden waaraan u deelneemt, of wanneer u ons een probleem met onze website signaleert.  De informatie die u ons geeft kan gaan over uw naam, uw adres, uw geboortedatum, het geslacht, het e-mailadres, de gebruikersnaam en het paswoord, het telefoonnummer, elke commentaar die u formuleert of ook financiële en betalingsinformatie. De verklaring op eer of het attest van de Belgische Nationale Bank dat aantoont dat u al dan niet als wanbetaler gekend bent wordt enkel bezorgd en verwerkt in het geval van aanvraag tot verhoging van de wekelijkse stortingslimiet tot een bedrag boven de 500€.   Andere informatie die u ons levert kan commentaar op onze diensten, onze winkels of onze websites omvatten en antwoorden op enquêtes en/of marktstudies (u bent evenwel niet verplicht op dergelijke enquêtes of studies te antwoorden).  Wij kunnen ook registraties van alle correspondentie en communicatie met ons verzamelen en verwerken en de telefoongesprekken kunnen eveneens worden geregistreerd.
 • Informatie die we over uw persoon verzamelen. Tijdens elk bezoek aan onze website kunnen we automatisch volgende informatie verzamelen:  
  • Technische informatie, met inbegrip van het IP- ("Internet protocol")adres, gebruikt voor de aansluiting van uw computer op het internet, MAC-gegevens, trafiekgegevens, lokalisatiegegevens, uw aansluitingsinformatie, het navigatortype en -versie, de regeling van de tijdszone, de types en versies van de plug-in navigator, het uitbatingssysteem en het platform en de cookies, die zullen worden verzameld conform ons cookiesbeleid.
  • Details over uw bezoeken aan onze websites, details over uw persoonlijke attributen, uw voorkeuren en gebruiken tijdens het gebruik van onze diensten; wij zullen deze informatie gebruiken om (a) uw profiel te creëren om te voldoen aan onze reglementaire en wettelijke verplichtingen; (b) uw profiel te creëren met het oog op het verbeteren van uw klantervaring. Indien u niet wenst op deze wijze (onder (b)) te worden geprofileerd, gelieve ons te contacteren op het adres DPO.belgium@ladbrokes.be.
  • Informatie met betrekking tot uw bezoek aan onze website, met inbegrip van het volledige navigatieparcours van de Uniform Resource Locators (URL) naar, doorheen en vanuit onze website (met inbegrip van datum en uur), de diensten die u geraadpleegd of gezocht hebt, uw gedrag op de website en (in voorkomend geval) de uitvoeringsdetails van uw bestellingen en elke andere activiteit op de website, de responstijd van de pagina's, de downloadfouten, de bezoekduur aan bepaalde pagina's, informatie over de interactie met de pagina's (zoals scrollen, klikken en de verplaatsing van de muis) en de gebruikte methodes om de pagina te doorlopen en alle gebruikte telefoonnummers om ons te bellen; 
  • De transactiehistoriek en de weddenschappendetails, de betalingen van spelen en andere transacties die u op onze website hebt doorgevoerd en (in voorkomend geval) de uitvoeringsdetails van uw bestellingen en elke andere activiteit op de website.  
 • Informatie verkregen van andere bronnen. Om te voldoen aan onze reglementaire verplichtingen voeren wij zelf de controle uit of zullen we een beroep doen op externe leveranciers om ons te helpen antecedenten-, identiteits- of financiële controles uit te voeren of we kunnen eveneens informatie krijgen van onze regulatoren (of derden opererend in onze sector) voor wat betreft van (zelf) uitgesloten klantenlijsten.  Persoonlijke gegevens kunnen ons eveneens worden meegedeeld door online providers die verwijzen naar onze websites of diensten, door wettelijk bij derde leveranciers verkregen klantenlijsten en door derden die met ons samenwerken in het kader van onze websites of diensten.   Externe dienstenproviders kunnen, onder andere, worden aangeduid om technische ondersteuning te verlenen, uw transacties te verwerken en uw rekeningen bij te houden of om promoties of marketingcampagnes te beheren. Wij kunnen toegang hebben tot alle persoonlijke informatie die aan deze providers en leveranciers werd bezorgd.  

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?  

Wij gebruiken informatie over uw persoon op volgende wijze: 

 • Informatie die u ons meedeelt. Wij gebruiken deze informatie:
  • Om te voldoen aan onze verplichtingen die voortkomen uit elke overeenkomst die we met u afsloten en om u de door u gevraagde informatie, producten en diensten te leveren;   
  • Om de gepaste en de vereiste enquêtes te voeren en om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en taken, met inbegrip van het voldoen aan (indien van toepassing): 
   • De eisen van de toepasselijke wetten op het vlak van geldspelen, weddenschappen of kansspelen; 
   • De richtlijnen van de bevoegde regulatoren; 
   • De eisen van de toepasselijke wetgeving op het vlak van de strijd tegen het witwassen van geld, fraude, de financiering van terrorisme, corruptie, belastingontduiking, de levering van financiële diensten of andere aan personen die het voorwerp kunnen uitmaken van economische of commerciële sancties, met inbegrip van (in voorkomend geval) uitgesloten klanten; 
   • Elke andere wet, reglementen, richtlijnen, praktijkcodes, rondschrijven, ordonnanties, adviezen of vragen die van toepassing zouden kunnen zijn.    
  • Om de gepaste en vereiste enquêtes te voeren en om te voldoen aan onze reglementaire verplichtingen op het vlak van verantwoord spel, voor wat betreft de zichzelf uitgesloten of de kwetsbare klanten;   
  • Om u een welkomstmail te sturen, uw account tijdens uw inschrijving op de website te controleren en om u andere mails te sturen met het oog op het leveren van diensten, producten, wedstrijden of promoties, met inbegrip van alles wat verband houdt met het accountbeheer of het handhaven van het systeem; 
  • Om u marketinginformatie te geven over andere diensten of producten die wij aanbieden, die identiek of gelijkaardig zijn aan degene die u al aangekocht hebt, of diensten of producten waarmee u ingestemd hebt ze op de website te ontvangen;   
  • Om u te informeren over de wijzigingen die we hebben aangebracht aan onze diensten en/of producten; 
  • Om een profiel op te stellen van u, uw voorkeuren en uw gewoontes. Indien u niet wenst dat we deze informatie op deze wijze gebruiken, gelieve ons dit te laten weten op het adres DPO.belgium@ladbrokes.be; 
  • Om klantenassistentie te verlenen; en/of
  • Om erop toe te zien dat de inhoud van de website op de meest efficiënte manier voor u en uw computer wordt voorgesteld.
  • De verklaring op eer of het attest van de Belgische Nationale Bank dat aantoont dat u al dan niet als wanbetaler gekend bent wordt enkel bezorgd en verwerkt in het geval van aanvraag tot verhoging van de wekelijkse stortingslimiet tot een bedrag boven de 500€.   

Gelieve te noteren dat we geen financiële of betalings-, kredietkaartinformatie  zullen gebruiken voor andere doeleinden dan om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en om de betalingen die u voor onze producten en diensten doet te verwerken of waarop u recht hebt  krachtens een overeenkomst.   

 • Informatie die we over uw persoon verzamelen. 

Wij gebruiken deze informatie: 

 • Informatie die wij krijgen van andere bronnen. Wij zullen deze gegevens combineren met deze die u ons bezorgt en deze die we over uw persoon verzamelen. Wij zullen deze gegevens en de gecombineerde gegevens gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden (naargelang het type gegevens dat we ontvangen).
 • Om elke twijfel weg te nemen, zullen in de mate dat promoties of wedstrijden worden aangeboden aan personen die geen houder zijn van een account bij ons en wanneer persoonlijke gegevens worden gegeven, deze persoonlijke gegevens worden bewaard conform onderhavig privacybeleid.
 •  
  • Om onze website te beheren en voor de interne operaties, met inbegrip van depannage, gegevensanalyse, tests, research, statistieken en peilingen; 
  • Om gepaste en vereiste enquêtes te voeren en om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, met inbegrip om ons te schikken naar (indien van toepassing): 
   • De eisen van alle toepasselijke wetten op het vlak van geldspelen, gokspelen of kansspelen; 
   • De richtlijnen van elke bevoegde regulator;  
   • De eisen van de toepasselijke wetgeving op het vlak van de strijd tegen het witwassen van geld, fraude, de financiering van terrorisme, corruptie, belastingontduiking, de levering van financiële diensten of andere aan personen die het onderwerp kunnen uitmaken van economische of commerciële sancties, met inbegrip van (in voorkomend geval) uitgesloten klanten, en; 
   • Elke andere wet, reglementen, richtlijnen, praktijkcodes, rondschrijven, ordonnanties, adviezen of vragen die van toepassing zouden kunnen zijn.    
  • Om de gepaste en vereiste enquêtes te voeren en om te voldoen aan onze reglementaire verplichtingen op het vlak van verantwoord spel, voor wat betreft de zichzelf uitgesloten of de kwetsbare klanten;    
  • Om onze website te verbeteren en ons te vergewissen dat de inhoud op de meest efficiënte wijze wordt voorgesteld voor u en uw computer; 
  • Om onze website te verbeteren zodat we u een gepersonaliseerde en constant verbeterde klantenservice aan kunnen bieden;    
  • Om u toe te laten deel te nemen aan de interactieve functies van onze website, wanneer u ervoor kiest dit te doen;  
  • In het kader van onze inspanningen om de veiligheid van onze website te garanderen;  
  • Met het oog op het matchen van gegevens voor wat betreft uw gebruik van onze website en/of onze diensten en uw gebruik van bepaalde diensten van derden;   
  • Om u (rechtstreeks of onrechtstreeks via de tussenkomst van derden) efficiënte en gepersonaliseerde marketingcommunicaties te zenden en ons de publiciteit, de marketing onze diensten en de websites helpen te verbeteren en te optimaliseren; 
  • Om de efficiëntie van de reclame, de promoties, de marketing van elk initiatief dat samen met aangesloten ondernemingen, leveranciers, partners, onderaannemers en andere uitgekozen derden werd genomen te meten, te begrijpen of te bewaken;
  • Om een profiel van u, uw voorkeuren en uw gewoonten op te stellen. Indien u niet wenst dat we uw informatie op deze wijze gebruiken gelieve ons dit te laten weten op het adres DPO.belgium@ladbrokes.be; 
  • Om de efficiëntie van de reclame die wij u en aan andere personen laten weten te meten of te begrijpen, en u daar waar dit toegelaten is u pertinente reclame toe te sturen, en/of:  
  • Om u en andere gebruikers van onze website of onze diensten suggesties en aanbevelingen te doen in verband met goederen of diensten die u zouden kunnen interesseren of interesseren.  

HOE VERMIJD JE GERICHTE RECLAME OP SOCIALE MEDIA?

Als u een spelersaccount bij Derby hebt, als u belangstelling hebt getoond voor onze activiteiten of als u op internet gewoon belangstelling hebt getoond voor bepaalde thema's (bijvoorbeeld sportevenementen), is het mogelijk dat er gerichte reclame op uw sociale netwerken verschijnt.

Als u dit soort advertenties niet wilt zien, is het heel eenvoudig om uw accountinstellingen op deze sociale media aan te passen.  

Hieronder vindt u links die uitleggen hoe u dit kan doen voor de belangrijkste social media.

 

WIJ GEBRUIKEN UW GEGEVENS CONFORM DE WETTEN OP DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS 

De wetten op de bescherming van de persoonlijke gegevens vereisen dat we aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat we de toelating krijgen uw gegevens te gebruiken op de wijze beschreven in dit privacybeleid.  Wij nemen onze verantwoordelijkheid krachtens de wetten op de bescherming van de persoonlijke gegevens uiterst ernstig, met inbegrip van het naleven van deze voorwaarden. Bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens baseren we ons op vier voorwaarden, in functie van de activiteiten die we uitoefenen:   

 • Het naleven van onze wettelijke verplichtingen: Als gereglementeerde entiteit dienen  we ons te houden aan de toepasselijke richtlijnen die worden geleverd door elk pertinent reglementeringsorganisme en hebben wij verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de wet op de kans- en de gokspelen en de wetgeving op het witwassen van geld en fraude. Wij moeten in het bijzonder uw persoonlijke gegevens verwerken om uw identiteit te controleren, uw leeftijd vast te stellen en na te gaan vanwaar uw fondsen komen, met het oog op de strijd tegen het witwassen van geld, fraude, de financiering van terrorisme, de corruptie, belastingontduiking, het leveren van financiële diensten of andere aan personen die het voorwerp uitmaken van economische of commerciële sancties en om vast te stellen of u zichzelf hebt uitgesloten of u verboden werd gebruik te maken van onze diensten (of van deze van andere geldspeloperatoren). Indien u de vereiste persoonlijke informatie tijdens uw inschrijving/tijdens het gebruik van onze website of onze diensten niet geeft, dan houdt dit jammer genoeg in dat we u onze diensten niet kunnen leveren, want u toelaten van onze diensten gebruik te maken zou betekenen dat wij verzaken aan onze wettelijke verplichtingen. U kunt zich niet verzetten tegen de behandeling of de schrapping van uw persoonlijke gegevens vragen wanneer ze in deze categorie thuishoren.    
 • Noodzaak met het oog op het afsluiten/de uitvoering van een contract: Wanneer u een transactie met ons doet, zal een contract tussen ons ontstaan. Om aan onze verplichtingen krachtens een dergelijk contract te kunnen voldoen, (om u bijvoorbeeld toe te laten een gok te plaatsen en uw winst uit te betalen) is het nodig dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. Indien u ons niet de vereiste persoonlijke gegevens geeft tijdens de inschrijving en de financiële gegevens niet geeft tijdens het afsluiten van de transactie of indien u zich verzet tegen dit type verwerking of uw recht tot schrapping uitoefent, dan kunnen we u spijtig genoeg onze diensten niet leveren.  
 • Toestemming: Wij kunnen u marketingberichten via onze platforms sturen, zoals e-mails, sms'en, telefonische berichten, brieven, berichten in uw inbox, kennisgevingen. Deze communicaties zullen gaan over Derby en onze websites, fysieke inrichtingen, diensten en aanbiedingen. Wij zullen ze tot u richten wanneer u een gok gedaan hebt of andere diensten bij ons gekocht hebt, op voorwaarde dat u niet uitgeschreven bent als abonnee of dat u deze communicaties niet beheerd hebt via de preference centers. Wij leveren gemakkelijke middelen om onze marketing stop te zetten en u kunt op elk ogenblik uw abonnement stopzetten.   

Indien u een verhoging van uw wekelijkse stortingslimiet hebt aangevraagd voor een bedrag dat 500€ te boven gaat, en u ons het attest van de Belgische Nationale Bank of een verklaring op eer bezorgt, dienen wij dit te verwerken met het oog op het al dan niet toekennen van deze verhoging. Indien u niet een klant van ons bent, maar u ons uw akkoord hebt gegeven om uw gegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, dan kunnen we u eveneens contacteren in verband met onze website, onze winkels, onze diensten en onze aanbiedingen.   

Indien u bevestigd hebt dat uw informatie van ons over de producten en diensten van een derde wenst te ontvangen, dan zullen we uw gegevens gebruiken om u te contacteren teneinde u marketinginformatie over producten en diensten van deze derden te bezorgen.  

Indien u bevestigd hebt dat u wenst dat een derde (met inbegrip van andere leden van onze groep) u rechtstreeks informeert over de goederen en diensten van deze derde, dan zullen we uw gegevens met deze derde delen zodat hij u kan contacteren over zijn goederen en diensten. 

In elk van de hierboven beschreven situaties hebt u het recht om op elk ogenblik uw toestemming in te trekken en u te verzetten tegen een verwerking van dien aard. Indien u ermee instemt dat we u marketinginformatie toesturen, dan beschouwen we uw toestemming als geldig voor 24 maanden, tenzij u ons een andere termijn geeft op het ogenblik dat u ze formuleert.  

 • Legitieme belangen: Om uw persoonlijke gegevens voor elk ander doeleinde beschreven in dit privacybeleid te gebruiken, zullen we ons baseren op een voorwaarde gekend onder de naam  "legitieme belangen".  Het is dus in ons legitiem belang dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen, want ze geven ons de informatie die we nodig hebben om u onze diensten op een efficiëntere manier te leveren.  In de praktijk verplicht dit ons het evenwicht te zoeken tussen ons belang om uw persoonlijke gegevens te gebruiken (om u bijvoorbeeld de informatie, de producten en de diensten die u ons vraagt te leveren) en uw belangen als burger en uw rechten krachtens de wetten op de gegevensbescherming (bijvoorbeeld, uw gegevens niet verkopen aan derde marketingbedrijven zonder uw medeweten, of uw gegevens niet opslaan in onstabiele of onbeveiligde landen of regio's).  Het resultaat van deze evenwichtsoefening zal bepalen of we uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken op de wijze beschreven in dit privacybeleid (behalve voor wat betreft de marketing, waarbij we nog altijd rekenen op uw uitdrukkelijke toestemming).  Wij zullen altijd redelijk handelen en rekening houden met uw belangen tijdens deze evenwichtsoefening.   

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS? 

Wanneer uw gegevens niet meer nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden, zullen we ze wissen binnen de hierna vermelde termijnen:

 • Uw toestemming om marketing te ontvangen zal na 24 maanden worden verlengd of gewist;  
 • De gespreksregistraties zullen als algemene regel na 19 maanden worden gewist.

Elke andere informatie zal in het algemeen worden gewist binnen een termijn van 10 jaar te rekenen vanaf de datum van onze laatste positieve interactie met u. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende een maximumperiode van 10 jaar, teneinde ons toe te laten de inlichtingen te bewaren die we nodig kunnen hebben voor juridische en reglementaire doeleinden.  

Indien u geen klant van ons bent, en we informatie over uw persoon verzameld hebben, zal deze worden gewist binnen een termijn van 3 maanden (op voorwaarde dat we ze niet moeten bewaren voor reglementaire doeleinden, bijvoorbeeld voor uitgesloten/frauduleuze klanten).  

HET DELEN VAN UW GEGEVENS

We mogen uw persoonlijke gegevens delen met alle leden van de groep GVC, dit wil zeggen met onze filialen, ons hoofdkantoor en zijn filialen, zoals bepaald in het artikel 11 van de Belgische ondernemingscode ("Groep GVC").

Wij zullen uw gegevens enkel delen met: 

 • Commerciële partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van alle contracten die we met hen of met u sluiten;  
 • Onze aangesloten ondernemingen en geselecteerde derden, wanneer u er uitdrukkelijk voor gekozen hebt geen marketing van ons/derden te willen ontvangen of wanneer u een verbod hebt of voor zelfuitsluiting gekozen hebt. In dit geval kunnen we de wislijsten delen met onze aangesloten ondernemingen en geselecteerde derden, om ervoor te zorgen dat u geen ongevraagde marketing ontvangt;  
 • Leden van de Groep GVC en de leveranciers en externe dienstenproviders in het kader van hetgeen wordt opgesomd in het hoofdstuk HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS? hierboven; 
 • Externe leveranciers en dienstenproviders in de mate waarin ze de Groep GVC bijstaan in het uitvoeren van zijn wettelijke/reglementaire verplichtingen, bijvoorbeeld de dienstenproviders op het vlak van de strijd tegen het witwassen van geld, fraude, controle, enz.; 
 • Geselecteerde derden zodat ze u kunnen contacteren met informatie over de diensten die ze leveren, wanneer u uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt om uw persoonlijke gegevens voor dergelijke doeleinden te delen;   
 • Leveranciers van analysetools en zoekmotoren die ons helpen onze website te verbeteren en te optimaliseren en andere geselecteerde derden; 
 • Andere operatoren van kansspelen, banken, kredietkaartondernemingen, ESP (hieronder gedefinieerd) en de geschikte agentschappen die als doel hebben onderzoeken te voeren en ons te beschermen tegen de activiteiten van minderjarigen en frauduleuze, criminele of verdachte handelingen (of andere activiteiten waartegen we verplicht zijn onderzoeken te doen en ons te beschermen krachtens de wet, de reglementering of de richtlijnen) of indien we reden hebben te denken dat u dergelijke activiteiten ondernomen hebt, en;  
 • Onze regulatoren, organismes gelast met het toepassen van de wet of fraudepreventie, evenals onze juridische adviseurs, de rechtbanken, onafhankelijke arbitragediensten die eventueel van toepassing zijn, sportbestuursorganen en integriteitsorganen van weddenschappen en elk ander toegelaten organisme, met het oog op het onderzoeken van elke werkelijke of verdachte criminele activiteit of andere reglementaire of wettelijke kwesties, enz. 

Om te wedden of te spelen met echt geld, hebt u een tool nodig om geld te versturen en te ontvangen. Derden gelast met het elektronisch verwerken van de betalingen en/of financiële instellingen mogen worden gebruikt om deze financiële transacties te verwerken ("ESP").

Door het privacybeleid te aanvaarden, aanvaardt u het delen van de vereiste persoonlijke gegevens met de ESP, om de verwerking van de transacties mogelijk te maken. In voorkomend geval kan dit de transfer van informatie buiten de EER inhouden.  

Wij zullen uw persoonlijke gegevens delen met derden:

 • In het geval we overwegen een onderneming of activa te verkopen of aan te kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens zullen meedelen aan elke potentiële verkoper of koper van deze onderneming of deze activa;   
 • In geval van insolvabiliteit (bijvoorbeeld faillissement of liquidatie) van de groep GVC, of van een verwerkingsverantwoordelijke of een van de entiteiten van de groep;  
 • Indien wij of nagenoeg al onze activa worden overgekocht door een derde, in welk geval de persoonlijke gegevens in ons bezit over de klant deel zullen uitmaken van de overgemaakte activa;   
 • Teneinde de gebruiksvoorwaarden van onze website te doen naleven of toepassen; 
 • Om onze rechten, onze goederen en onze veiligheid te beschermen, evenals deze van ons personeel, van onze klanten of van andere personen. Dit houdt het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen en organisaties in (met inbegrip van, zonder er zich toe te beperken, van andere operatoren van geldspelen en de plaatselijke politie of andere plaatselijke organismen die gelast zijn met de toepassing van de wet) uit veiligheidsoverwegingen voor het personeel en de klanten, uit preventieoverwegingen tegen de criminaliteit, ter bescherming tegen fraude en als beperking van het kredietrisico, en;   

Indien we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te verspreiden of te delen om te voldoen aan elke wettelijke of reglementaire verplichting of ook voor de preventie of het opsporen van fraude of criminaliteit.   

WAAR BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS? 

Voor een correcte en transparante verwerking zullen we, rekening houdend met onze verwerkingsactiviteiten, gepaste procedures voor de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter gebruiken, die het toepassen van technische en operationele maatregelen zullen omvatten, rekening houdend met de schade die kan worden veroorzaakt, en die de onjuistheden vastgesteld in de gegevens met een persoonlijk karakter verbeteren, zodat het foutenrisico tot het minimum wordt beperkt en dat uw persoonlijke gegevens op een correcte en veilige manier worden verwerkt.  

Alle informatie die u ons geeft worden opgeslagen op beveiligde servers. Indien wij u een paswoord hebben gegeven (of indien u er een hebt gekozen) waarmee u toegang tot bepaalde delen van onze website krijgt, bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van dit paswoord. Wij vragen u dit paswoord niet te delen met wie dan ook. 

Spijtig genoeg is het overmaken van informatie via het internet niet volledig beveiligd. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die aan onze website werden overgemaakt niet garanderen; elke overdracht gebeurt op uw eigen risico.   Nadat we uw informatie gekregen hebben, zullen we strikte procedures en veiligheidsinrichtingen toepassen om elke niet-toegelaten toegang te verhinderen.  

Het kan incidenteel voorkomen dat dienstenproviders, de leden van de groep GVC en de organisaties waarmee we samenwerken buiten de EER liggen, in landen waar niet dezelfde beschermnormen van persoonlijke gegevens als in België gelden. We zullen echter altijd alle redelijke inspanningen doen om te garanderen dat er voldoende beschermingsmaatregelen worden genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.  We zullen er eveneens op toezien dat onze dienstenproviders conforme verwerkingsovereenkomsten met ons afsluiten zodat we kunnen garanderen dat uw persoonlijke gegevens conform de toepasselijke wet op het vlak van gegevensbescherming worden verwerkt.  

UW RECHTEN

De wetten op het vlak van de bescherming van persoonlijke gegevens verlenen u een aantal rechten wat de wijze waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken betreft.  Deze rechten vindt u in detail hieronder.  U kunt ons contacteren met de gegevens vermeld in onze website (of door rechtstreeks onze DPD te contacteren – gegevens hieronder) om een van deze rechten uit te oefenen, en wij zullen elke vraag die u ons stelt binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van de vraag beantwoorden.

NUMMER

BESCHRIJVING VAN HET RECHT 

 

Recht 1

 

 

Het toegangsrecht tot de persoonlijke gegevens die we over u in ons bezit hebben.  

 

Recht 2

 

Het recht om ons te vragen onjuiste persoonlijke gegevens die we over u in ons bezit hebben recht te zetten. 

 

Recht 3

 

Het recht om ons te vragen persoonlijke gegevens die we over u in ons bezit hebben te wissen. Dit recht geldt enkel wanneer we (bijvoorbeeld) geen gebruik meer van de persoonlijke gegevens moeten maken om het doel te halen waarvoor we ze verzameld hebben, of wanneer u uw toestemming intrekt wanneer we uw persoonlijke gegevens gebruiken op basis van uw toestemming, of wanneer u zich verzet tegen de manier waarop we uw gegevens verwerken (conform recht 6 hieronder).   

 

Recht 4

 

In bepaalde omstandigheden, het recht om onze verwerking van persoonlijke gegevens die we over u in ons bezit hebben te beperken. Dit recht geldt enkel wanneer u (bijvoorbeeld) de juistheid van de persoonlijke gegevens die we van u in ons bezit hebben betwist, of wanneer u het recht hebt om ons te vragen de persoonlijke gegevens te wissen, maar dat u verkiest dat uw verwerking beperkt is, of wanneer we de persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben om het doel te halen waarvoor we ze verzameld hebben, maar u deze gegevens nodig hebt om het hoofd te bieden aan rechtsvorderingen.  

 

Recht 5

 

In bepaalde omstandigheden, het recht om de persoonlijke gegevens die u ons gegeven hebt te ontvangen, in een gestructureerd formaat, courant gebruikt en leesbaar met een machine. U hebt eveneens het recht ons te vragen deze persoonlijke gegevens over te maken naar een andere organisatie, op uw vraag.  

 

Recht 6

 

Het recht u te verzetten tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens die we over u in ons bezit hebben wanneer de verwerking van deze gegevens nodig is voor onze rechtmatige belangen, tenzij we in staat zijn aan te tonen dat er rechtmatige en dwingende motieven voor de verwerking zijn die voorrang hebben op uw rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechten voor het gerecht.  

 

Recht 7

Het recht niet het voorwerp van een beslissing uit te maken die louter gebaseerd is op een automatische verwerking, met inbegrip van de profilering, die juridische gevolgen voor u inhouden of die u op aanzienlijke wijze op vergelijkbare wijze aantasten.   

 

Recht 8

 

Het recht op intrekking van uw toestemming wanneer we ons hierop baseren bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld om uw publiciteit te sturen over onze producten en diensten).    

 

Om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met  DPO.belgium@ladbrokes.be.  Elke vraag, commentaar en aanvraag over dit privacybeleid zijn welkom.  

Indien u ongerust bent over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of u niet tevreden bent over ons antwoord op uw vragen in verband met uw rechten, hebt u eveneens het recht een klacht in te dienen bij onze controle-overheid: de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming. Het adres is: 

Drukpersstraat 35
1000 Brussel,
België

WIJZIGINGEN AANGEBRACHT AAN DIT PRIVACYBELEID 

Elke toekomstige aanpassing van dit privacybeleid zal worden weergegeven op deze pagina en, indien nodig, wordt u er via e-mail van verwittigd. Gelieve deze pagina en uw mails frequent te raadplegen voor de updates of de wijzigingen die we aan dit privacybeleid hebben aangebracht.   

 

Dit beleid werd de laatste maal herzien en geüpdatet op: 9 juli 2020